PARKING

REGULAMIN PARKINGU

Obowiązuje od dnia 11.05.2024 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu. Klienci parkingu nabywają prawo darmowego parkowania po wpisaniu poprawnego numeru rejestracyjnego pojazdu do parkomatu bez konieczności umieszczania biletu za przednią szybą pojazdu lub wpisaniu poprawnego numeru rejestracyjnego w terminalu z zastrzeżeniem ograniczenia ilości bezpłatnego parkowania do 2 (dwóch) razy w ciągu dnia dla jednego numeru rejestracyjnego pojazdu po jednym parkowaniu w przedziale między 00:00-14:00 oraz przedziale 14:01-23:59. Prawo do nieodpłatnego parkowania ważne jest przez okres 180 minut od momentu wpisania poprawnego numeru rejestracyjnego pojazdu do parkomatu, w terminalu lub aplikacji mobilnej bez konieczności umieszczania biletu za przednią szybą pojazdu. Numer rejestracyjny pojazdu należy wpisać do parkomatu, w terminalu lub aplikacji mobilnej niezwłocznie po przybyciu na parking.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. W przypadku parkowania przekraczającego czas nieodpłatnego parkowania, należy uiścić opłatę zgodnie z cennikiem przed upływem 10 minut od upływu czasu nieodpłatnego parkowania.

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych, chyba że parkują na miejscach wyznaczonych oraz umieszczą za przednią szybą kartę parkingową osoby niepełnosprawnej.

5. Bilet parkingowy jest ważny wyłącznie dla pojazdu, którego prawidłowy numer rejestracyjny widnieje na bilecie. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli karta abonamentowa powinna zostać umieszczona wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:
– umieszczania nośników reklamowych,
– palenia lub używania otwartego ognia,
– mycia lub odkurzania samochodów,
– wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nieposiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 190 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3,4,5,6,7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania, ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark może dochodzić jej zapłaty na drodze postępowania polubownego lub sądowego. Użytkownik parkingu może zostać dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 503), a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej EuroPark wynikającej z postanowień Regulaminu także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

14. Reklamacje mogą zostać wniesione za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej EuroPark: reklamacje.europark.pl, na adres e-mail: reklamacje@europark.pl, listownie na adres ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, jak również za pośrednictwem każdego innego kanału komunikacji. EuroPark rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania i udzieli odpowiedzi listownie lub na wskazany adres e-mail.

Pin It on Pinterest